Teknokent Hakkında

İlimizde Teknokent 4 eylül 2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar kurulunun 2009/15363 sayılı kararı ile İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.Malatya Teknokent, bölgemizdeki ve Bölge firma ve Girişimcilerin Üniversite kampüsü içinde kiraladıkları ofis ve laboratuarlarda 4691 sayılı yasanın getirdiği teşvik ve muafiyetlerden faydalanacaklardır. Teknokentte yer alan firmalar ve girişimciler, Üniversitenin alt yapısından daha etkin bir şekilde yararlanacaklardır.
Teknokentte yer alan firmalar ve girişimciler, Üniversitenin alt yapısından daha etkin bir şekilde yararlanacaklardır. Firma ve girişimciler daha kolay ve uygun şartlarda danışmanlık hizmetleri alacaklardır. Firmaların Teknokentte inovasyona dayalı ürettikleri yeni ürünler gelir vergisi ve katma değer vergisinden muaf olacaklardır. Üniversitede yapılan lisanüstü ve doktora çalışmalarının uygulamalı olarak yapılması sağlanarak araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Teknokentin sağladığı hizmet ve fonların araştırmaya aktarılması ile Üniversitenin araştırma kaynakları artacak, daha etkin Üniversite-Sanayi işbirliği imkanı elde edilecektir. Teknokentin etkin işleyişi ile Üniversite mezunlarına istihdam sağlanacaktır. Yukarıda bahsedilen faydalarla beraber, Malatya Teknokent ülkemiz ekonomik düzeyinin yükselmesine, uluslar arası rekabet gücünün artmasına ve dolayısıyla refah düzeyinin yükselmesine, uluslar arası rekabet gücünün artmasına ve dolayısıyla refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren firmaların Malatya Teknokentte yer alması hedeflenmektedir.

 • Elektronik
 • Yazılım
 • Tıp Teknolojileri
 • Nano Teknoloji iletişim
 • Tarım (Kayısı ve diğer ürünler)
 • Tekstil
 • Kimya
 • Bioteknoloji
 • İleri malzeme Teknolojileri (yenilenebilir)
 • Enerji Otomotiv
 • Çevre Teknolojileri

  Teknokentin Sağlayacağı diğer faydalar;

 • Müşteri bulma
 • Uluslararası pazar erişimini kolaylaştırma
 • Paketleme ve markalaşma hizmetleri sunma
 • Stratejik ortak bulma
 • Yerli ve yabancı danışman bulma
 • Yeni teknolojileri ve iş kaynaklarını piyasadaki şirketlere ve girişimcilere aktarma ve üretime geçebilmeleri için katkı sağlamak
 • Finansman kaynaklarına erişmede yardımcı olmak
 • Teknik ve iş desteği sağlamak
 • Personel bulma ve işe almada yardımcı olmak
 • Bilgi ve teknoloji tabanlı girişimciliği destekleme

  MALATYA TEKNOKENT

 • 1.Amaç ve Hedefler
  Kısa ve Uzun Vadedeki Hedeflerimiz;
  •Teknokentin çok kısa bir süre içerisinde faaliyetlere başlamasını sağlamak,
  • Teknokentin bölge girişimcileri ile üniversite arasında sağlam ve sürdürülebilir bir köprü olmasını sağlamak,
  • Teknokentin katma değeri yüksek yenilikçi ürünler ve/veya hizmetler sunmak üzere girişimcilere yardımcı olmasını sağlamak,
  •Ar-Ge kültürünü geliştirerek bunun önemi ve getirileri hakkında bir farkındalık oluşturmak,
  •Bölgemizde ve Ülkemizde lider konumda olacak bir Ar-Ge merkezi kurmak,
  • Sanayi ve tarımı çevre iller içerisinde en üst düzeyde olan Malatya’nın bu potansiyelini çeşitli Ar-Ge faaliyetlerini kullanarak artırmak ve bölgedeki liderliğini perçinleyerek daha da ileriye götürmek,
  •Altyapısı ve sunduğu hizmetler bakımından ülkemizin en önemli tıp merkezlerinden olan ve uluslararası üne sahip Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bu konumunu sağlamlaştırmak ve daha ileriye sürdürülebilir bir şekilde götürmesini sağlamak üzere hizmet ve ürün alanlarında Ar-Ge faaliyetlerine yardımcı olmak.
  •Bölgedeki firmalarda Ar-Ge farkındalığı oluşturarak, Ar-Ge ürünlerinin katma değerinin yüksekliğini ön plana çıkarmak ve firmaları veya girişimcileri bu yöne doğru kanalize etmek,
  •Üniversitedeki akademisyenlerin teorik veya deneysel bilgi ve birikimlerini sanayi aktarmalarına öncülük etmek,

  2.Malatya Teknokent Kuruluş Süreci

  TARİH GELİŞME

  11.02.2009 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Kuruluş Protokolünün imzalanması gerçekleşmiştir.
  20.02.2009 1/5000 ölçekli nazım imar planı Malatya Belediyesinden alındı.
  13.03.2009 1/5000 ölçekli hali hazır harita Malatya Belediyesi Harita Müdürlüğü tarafından çıkartıldı.
  21.05.2009 Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 2009/16–2–1 sayılı kararı ile Üniversitemize ait Bulgurlu köyü kütüğüne kayıtlı 11 parselin Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı olarak tahsis edilmesi kararı alındı.
  22.05.2009 Prof. Dr. Mehmet ÖNAL tarafından hazırlanan Jeolojik Etüt raporu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından onaylandı.
  18.06.2009 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi başvuru dosyası sunuldu.
  26.06.2009 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri tarafından Malatya’da inceleme yapıldı.
  22.07.2009 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluş Başvurusu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Değerlendirme Kurulunda kabul edildi.
  30.07.2009 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluş teklifini Bakanlar Kuruluna gönderdi.
  10.08.2009 2009/15363 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Bölge sınırları kesinleşerek kuruluş kararı onaylandı.
  04.09.2009 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş kararı 27339 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
  01.10.2009 İlgili Kamu ve Özel ve Kuruluşlarla Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
  01.10.2009 Üniversite Öğretim üyeleriyle Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
  26.10.2009 Kurucu ortakların Yönetici Şirket Sermaye yapısı ve oranları ile ilgili karar alındı.
  27.10.2009 Yönetici Şirket tescil işlemleri başlatıldı.
  16.12.2009 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici şirketin Ana Sözleşme taslağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığına incelenmek üzere gönderildi.
  04.02.2010 Malatya Teknokent Anonim Şirketi ana sözleşmesi noterde imzalandı.
  10.02.2010 Malatya Teknokent A.Ş. ana sözleşmesi 7498 sayılı nüshasında 14279 sicil numarası ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandı.
  22.02.2010 İnönü Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan 381.515.49 m2’lik alanın Uygulama İmar planının hazırlanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi uyarınca ihaleye çıkıldı.
  03.03.2010 İlk Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet BAYSAR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Sedat YILDIZ ve Makine Mühendisi Mustafa ÇEKİRDEK oy birliği ile seçildiler.
  18.03.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San. Arş. ve Gel. Gen. Müd. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve imar planı açıklama raporu onaylanmak üzere gönderildi.
  18.03.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San. Arş. ve Gel. Gen. Müdürlüğü’ne 2010 yılı için Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin altyapı, İdare Binası ve Kuluçka Merkezi inşaatları için ödenek talebinde bulunuldu.
  13.04.2010 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı San. Arş. ve Gel. Gen. Müd. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve imar planı açıklama raporu onaylandı.
  19.04.2010 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli
  19.05.2010 uygulama imar planı değişikliği ve imar planı açıklama raporu Malatya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirtilen tarih aralığında 1 ay askıda kalmış olup herhangi bir itirazın gelmemiş ve plan yürürlüğe girmiştir.
  01.06.2010 İnönü Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan 381.515.49 m2’lik alanın zemin etüt raporunun çıkarılması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi uyarınca ihaleye çıkıldı
  26.07.2010 11 parsele ait Emlak vergi bilgileri ve Emlak vergi değerleri çıkartıldı.
  29.07.2010 Kadastro Müdürlüğü tarafından aplikasyon krokisi hazırlandı.
  03.08.2010 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar çapı hazırlandı.
  06.09.2010 Malatya Teknokent A.Ş. İdari Bina ve Kuluçka Merkezinin Uygulama projeleri ve keşif özetlerinin hazırlanması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi uyarınca ihaleye çıkıldı.
  Aralık 2010 sonu itibariyle İdare Binası ve Kuluçka merkezinin projesi bitirildi. Detay projelerin hazırlanması ve keşif özetleri çıkarılmaya başlandı.
  17.01.2011 1559 nolu parselde imar planına göre inşa edilecek olan İdare Binası ve Kuluçka Merkezi inşaatının fenni mesuliyetini üstlenecek teknik ekip belirlenip Malatya Belediyesi Başkanlığına gönderildi.
  25.02.2011 inşaat ruhsatı alındı.
  11.03.2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ödenek talebinde bulunuldu.
  11.03.2011 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Malatya Teknokent A.Ş. İdare Binası ve İnkübasyon Merkezinin inşaatı ile ilgili uygulama projeleri ile keşif özetleri gönderildi.
  02.05.2011 Malatya Teknokent A.Ş İdari Bina ve İnkübasyon Merkezi Yapım İşi İhalesi gerçekleştirildi.
  09.05.2011 Malatya Teknokent A.Ş. İdari Bina ve İnkübasyon Merkezi Yapım İşi İhalesi, İhale komisyonunun kararı doğrultusunda Yol-Su İnş. Turizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verildi.
  16.05.2011 Yol-Su İnşaat firması ile tarihinde sözleşme imzalandı.
  18.05.2011 yapım işleri genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanıldı.

  3.KONUM ve ULAŞIM

  Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Konumu
  Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Üniversite kampusü sınırları dâhilindedir. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tahsis edilen alan Malatya şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede Malatya-Elazığ kara yolu üzerindedir. Havaalanına 40 km, I.Organize Sanayi Bölgesine 23 km, II. Organize Sanayi Bölgesine 25 km şehirlerarası otobüs terminaline 15 km uzaklıktadır. Bölgeye tahsis edilen 11 parselin toplam yüzölçümü 374,425 m2’dir.Altyapı hizmetlerinden faydalanma özelliği, sosyal yapılara yakınlığı İnönü Üniversitesi sınırları içerisinde oluşu, Turgut Özal Tıp Merkezinin karşısında bulunuşu, şehir merkezine yakınlığı da dikkate alındığında her türlü amaç için kullanılmaya müsait bir konumdadır.

  Malatya Teknokent Merkezi’nin yerleşim planı için Web: inonu adresine tıklayınız.

  Açıklama: Detaylı bilgi ve içerikler Malatya İnönü Üniversitesi ilgili web sayfasından alıntı yapılmıştır.Tüm hakları saklıdır.

  • Ayrıntılı bilgi için;Web: inonu adresinden ulaşabilirsiniz…