Yapı Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER LİSTESİ 
1) a) Dilekçe, Mal sahibi tarafından imzalanmış firma antetli kağıda yazılmış olacaktır.
b) Yapı Sahibi veya Firma yetkilisi (nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirkülü yetki belgesi)
2) Tapu, (malikler listesi ruhsat aşamasında alınacaktır.) Ruhsat verme aşamasında, tapu senedi yerine geçen belgeler aşağıda sayılmıştır.
* Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775, 2510, 4753, 5618, 7269/1051 sayılı kanunlara göre)
* Mülkiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına istinaden, yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge.
* Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,
Aslı veya Noter tasdikli örneği olacaktır.
3) Çap,
Malatya Kadastro Müdürlüğünden bir dilekçe ve tapu ile başvuru yapılarak alınacaktır.
4) İmar durumu, (TAKS: Min=Parsel alanı*0,25 ; Max=Parsel alanı*0,55), (KAKS: Parsel alanı*0,70) Bölge Müdürlüğümüzden Bir dilekçe ve Çap ile başvuru yapılarak verilecektir
5) Röperli Aplikasyon Krokisi, (son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.) Malatya Kadastro Müdürlüğünden bir dilekçe ve tapu ile başvuru yapılarak alınacaktır.
6) Kotlu Kroki, Mal Sahibi adına görev alacak Harita Mühendisi’nce hazırlanacak ve Bölge Müdürlüğümüzce kontrol edilerek onaylanacaktır.
7) Harita Uygulama Belgesi, (Harita Projesi) Mal Sahibi adına görev alacak Harita Mühendisi’nce hazırlanacak ve Bölge Müdürlüğümüzce kontrol edilerek onaylanacaktır.
8) Jeolojik Etüd Raporu ve Durum Sicil Belgesi, Jeolojik Etüd Raporu ilgili meslek odasınca (Jeoloji, jeofizik) onaylı olacaktır, Ayrıca meslek odasınca onaylı durum sicil belgesi,
9) Geoteknik rapor, Zemin Mekaniği konusunda ilgili mühendisce hazırlanmış ve onaylı olacaktır.
10) Uygulama projeleri;
Tüm projeler kendi içlerinde, diğer projelerle uyumlu olmak zorundadır.
Mimari Proje: Mimarlar tarafından hazırlanmış Mimari projedir. (4Takım)
* 1/500 veya 1/200 veya 1/100 ölçekli vaziyet planı,
* 1/50 veya 1/100 ölçekli temel, bodrum kat, kat planları ve çatı planı
* 1/50 veya 1/100 ölçekli en az 2 tam kesit, (en az bir adedi merdivenden geçecektir.)
* Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları 1/20, 1/10, 1/5, ½, 1/1 ölçekte yapılacaktır.
* 1/50 veya 1/100 ölçekli bütün cephe resimleri
O.S.B.M.’ nce, yapıların büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısı ile uygun görülenlerin mimari projeleri 1/100 veya 1/200 ölçekli, ancak 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş olmak kaydı ile de hazırlanabilir. Statik Proje: Mimari projesine uygun olarak, İnşaat Mühendisi tarafından hazırlanmış, taşıyıcı sistem projesidir. (Taşıyıcı sistem çizimleri 4 takım, statik hesap 2 takım)
* Statik projeler “Zemin Etüd Raporu”na göre düzenlenir.
* Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli detay resimleri,
* Betonarme binalarda çelik yapı hesabı ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli detay resimleri,
* Ahşap binalarda ahşap statik hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli detay resimleri,
* Yığma binalarda temel ve döşeme hesap ve 1/20, 1/50, 1/100 ölçekli detay resimleri,
* Asma çatılı binaların çatı hesabı ve projesi,
* 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş olmak kaydı ile O.S.B.M.’ nce, yapıların büyüklüğü ve bazı özellikleri göz önünde bulundurularak, uygun görülenlerin statik (taşıyıcı sistem) projeleri 1/100 veya 1/200 ölçekli olarak da hazırlanabilir.
Elektrik Projesi: Mimari projeye göre uygun olarak elektrik mühendisleri tarafından hazırlanmış, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen aydınlatma, doğruakım, paratoner telekominikasyon, alarm, güvenlik sistemleri, jeneratör, sinyalizasyon temel topraklama, kaçış yollarını aydınlatma-yangın alarm, acil durum aydınlatma projeleri ile makine mühendisi ile birlikte hazırlanan asansör (varsa) projeleridir. (4 takım elektrik tesisat projesi, 3 takım PTT projesi)
Tesisat Projesi: Mimari Projeye uygun olarak makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhi tesisat, kalorifer, ısıtma-havalandırma, arıtma, atıksu, artık su, kanalizasyon, yangın tesisat, bio-medikal, ısı yalıtım projeleri ile elektrik mühendisi ile birlikte hazırlanan asansör projeleridir.
Ayrıca bu projeler dahilinde, sözkonusu tesisin 1 günlük ihtiyacını da karşılayacak olan ve şehir suyu şebekesinden beslenecek olan gerekli ve yeterli ölçülerdeki su deposu da belirtilecektir
* Binanın atık ve artık su çıkışlarının kanalizasyon sistemine bağlantısı gösterilecektir.
* Kalorifer Tesisat Projesi (4 takım)
* Sıhhi Tesisat Projesi (4 takım)
* Isı Yalıtım Projesi (4 takım)
* Asansör Projesi (4 takım)
* Yangın Tesisat Projesi (4 takım)
Harita Uygulama Belgesi: Mimari Projeye uygun olarak Harita Mühendisleri tarafından hazırlanmış, vaziyet planının araziye aplikasyonunu gösteren 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 veya 1/50 ölçekli planlar ve binanın veya binaların zemindeki köşe noktalarının yatayda ve düşeyde ülke yüzey ağı koordinat sistemine (ÜYAKS) dayalı koordinat listesidir. (4 takım)
PROJELERİN BAŞLIK PAFTALARINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER
Uygulama Projelerinin Başlık Paftasında;
ARSANIN:
* Yeri,
* Tapu kaydı,
* Pafta, ada, parsel numaraları,
* Alanı,
* Özel durumlarda varsa ihtiva ettiği yapılar,
YAPININ:
* Cinsi,
* Kat adedi, Bina taban alanı ve inşaat alanı,
* Kullanma amacı,
* Sahibi,
* Müteahhiti,
* Proje Müelliflerinin, adı soyadı, ünvanı, diploma no, oda sicil no, yıllık büro tescil no, vergi dairesi adı ve vergi no ile yazışma adresi,
* Yapı Denetim Firması onay yeri,
* O.S.B.M.’nce ruhsat aşamasında onay için kullanılacak A-4 boyutunda O.S.B.M. onay yeri,
* Toprak vizesi onay yeri,
* Temel vizesi onay yeri,
* Isı vizesi onay yeri,
* Sığınak vizesi onay yeri,
11) Tüm proje müellifleri için ilgili meslek odasınca düzenlenen meslek adamının o andaki serbest meslek belgesi ve büro tescil belgesi ilgili oda onaylı olacaktır.
(Tüm Proje Müellifleri için İlgili Meslek odalarınca onaylı olacaktır.)
12) Sığınak yazısı,
(Proje tetkik aşamasında Bölge Müdürlüğümüzce hazırlanan form ve ilgili projesi ile birlikte Malatya Valililiği Sivil Savunma Müdürlüğüne başvurularak alınacaktır.)
13) ÇED raporu, ve Bölge Müdürlüğümüzden alınacak izin yazısı,
Dilekçe, faaliyete ilişkin proje özeti, mülkiyete ilişkin belge, imar veya vaziyet planı ile birlikte İl Çevre Müdürlüğüne başvurularak alınacaktır. Ayrıca Firma, bir dilekçe ile atık sularının Malatya 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılacağına dair Bölge Müdürlüğünden izin yazısı alacaktır.
14) Tesis izni, (OSB Müdürlüğümüzden alınacak )
15) Müteahhit firma ile mal sahibi arasında yapılacak “İnşaat Yapım Sözleşmesi”.
16) Autocad DWG formatında Mimari Projenin Sadece Plan Hatlarını gösterir “CD”
17) Müteahhitin kuruluş “amaç” maddesinde “yapı müteahhitliği” kaydı veya TİCARET Odası “yapı müteahhitliği” meslek kaydı
a) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği durumda;
ı) TİCARET odası sicil kaydı,
ıı) Mal sahibine ait Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan müteahhitlik yetki belgesi, Vergi dairesi ve no’su
ııı) Yapının müteahhitliğinin malsahibince üstlenildiğine dair noter tasdikli taahhütname.
18) Yapıyı üstlenecek (Mimar,inşaat mühendisi) ne ait yapı müteahhidi ile arasında şantiye şefi sözleşmesi ile şantiye şefi taahhütnamesi
Önemli Not: T.C. KAYSERİ 2.İDARE MAHKEMESİ 2013/1127 karar nolu mahkeme kararı esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29.05.2017 tarih ve E.7752 sayılı yazısı gereğince İnşaat faaliyetleri ağırlıklı olan yapım işlerinde şantiye şeflerinin ya mimar ya da inşaat mühendisi olması gerektiğinden bu tarihten itibaren verilecek tüm yapı ruhsatlarında uygun meslek grubundan olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
19) 4708 sayılı Kanun ve bu Kanun sonrası tebliğ edilen uygulama yönetmeliği gereğince:
a) Yapı denetim firması izin belgesinin noter tasdikli sureti,
b) Bölge Müdürlüğümüzce kontrollü Y.İ.B.Formu aslı,
c) Yapı denetim firması ile Yapı sahibi arasında yapılacak sözleşme,
d) Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname,
e) Denetçi mimar/mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının “İkametgah belgeleri”,
f) Yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge
g) Hizmet Sözleşmesine ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belge (29/12/04-46170)
20) Ruhsat belgesinin teslimi aşamasında, Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak, varsa tahdid ve şerhleri bildirir belge.
21) 01.02.2018 tarihinden sonra Ruhsat için Müdürlüğümüzce alınacak hizmet bedeli: Ruhsat Alanı*1,00 TL +KDV (Malatya 1.OSB Müdürlüğü adına Vakıflar Bankası Malatya Merkez Şubesi: TR050001500158007298865635 iban numaralı hesaba “Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli” olarak yatırılacaktır.)
22) Gerekli durumlarda Muvafakatname. (İlgili Fen Adamından alınacaktır.)
ÖNEMLİ UYARI:
• Türkiye Prefabrik Birliği tarafından Bölge Müdürlüğümüze gönderilen 12.06.2012 tarih ve 2012/309 sayılı yazısında “TSE K 118 Öndökümlü Betonarme Yapılar Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” nin Organize Sanayi Bölgelerinde ve Sanayi yapılarının yer aldığı diğer alanlarda, ruhsat için sağlanması zorunlu belgeler arasına alınmasını Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 2011/VI numaralaı sirküleri ile 18.08.2011 tarihinde üyeleri OSB’lere duyurmuştur. Bu yazıya binayen sanayi yapılarında inşaat ruhsatı aşamasında 25 metre ve üstünde makas açıklığı bulunan prefabrik yapılarda “TSE K 118_Öndökümlü Betonarme Yapılar Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” getirilmesi zorunludur.